Đây là 25 kĩ năng cơ bản về soft skills: 1. Kỹ năng giao tiếp (Communication skills) 2. Kỹ năng viết (Written communication skills) 3. Sự trung thực (Honesty) 4. Làm việc theo nhóm (Teamwork/collaboration skills) 5. Sự chủ động (Self-motivation/initiative) 6. Lòng tin cậy (Work ethic/dependability) 7. Khả năng tập trung (Critical thinking) 8. Giải quyết khủng hoảng (Rik-taking skills) 9. Tính linh hoạt, thích ứng (Flexibility/adaptability) 10. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership skills) 11. Khả năng kết nối (Interpersonal skills) 12. Chịu được áp lực công việc (Working under pressure) 13. Kỹ năng đặt câu hỏi (Questioning skills) 14. Tư duy sáng tạo (Creativity) 15. Kỹ năng gây ảnh hưởng (Influencing skills) 16. Kỹ năng nghiên cứu (Research skills) 17. Tổ chức (Organization skills) 18. Giải quyết vấn đề (Problem-solving skills) 19. Nắm chắc về đa dạng văn hoá (Multicultural skills) 20. Kỹ năng sử dụng máy tính (Computer skills) 21. Tinh thần học hỏi (Academic/learning skills) 22. Định hướng chi tiết công việc (Detail orientation) 23. Kỹ năng định lượng (Quantiative skills) 24. Kỹ năng đào tạo, truyền thụ (Teaching/training skills) 25. Kỹ năng quản lý thời gian (Time management skills) (Nguồn: cackynangmem.wordpress.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.