LIFELONG LEARNING – HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

 

WHY IS LEARNING IMPORTANT? HỌC ĐỂ LÀM GÌ?

WHAT TO LEARN? HOW TO LEARN?

2. BLOOM’S TAXONOMY-THUYẾT GIÁO DỤC BLOOM – ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Remeber-Nhớ

2. Understand-Hiểu

3. Apply-Áp dụng

4. Analyse -Phân tích

5. Evaluate – Đánh giá

6. Create – Sáng tạo

6. THE FORGETTING CURVE-ĐƯỜNG CONG QUÊN

 

7. THE LEARNING PYRAMID – THÁP HỌC TẬP

 

9. WHEEL OF LIFE

 

10. DISC – PHONG CÁCH HÀNH VI DISC

 

11. SEVEN TYPES OF MOTIVATORS – 7 ĐỘNG LỰC

 

12. STOICISM – CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ

 

13. HUMAN ENERGY – NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI

 

14. 80/20 RULE – QUY TẮC 80/20

 

15. 7 HABITS OF EFFECTIVE PEOPLE – 7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT

 

16. ASK MODEL – MÔ HÌNH NĂNG LỰC ASK

 

117. COMFORT ZONE

 

18. ABOVE THE LINE OR BELOW THE LINE

 

19. TEAMWORK

1.Five Disfunctions of a
teamwork

2. Pygalion Effect – Hiệu ứng Pygalion

20. PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT- QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

 

21. MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS – THÁP NHU CẦU MASLOW

 

23. HOW TO LEARN ENGLISH SUBSCONCIOUSLY?

23. PDCA CYCLE – QUY TRÌNH CẢI TIẾN

– Plan (20%)
– Do (40%)
-Check (20%)
– Act (20%)