1. DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI LỚN TUỔI BAN NGÀY (THỨ 2- THỨ 6) VÀ CUỐI TUẦN